offline 0 Nomi Titan  
Saturday 09/02/2013, 07:09

I have for sale:
4 Leela (1250)
1 Sigurd (1300)
1 Mikki, 1 Ataoualpet, 6 Rhody, 1 Erszebet, 1 Meyen (220)
2 Kristin, 5 Eliska, 1 Malia, 1 Venus (530)
1 Orlok 2* (200)
The prices are per unit. Thanks.

Answer to this subject

Clint City, day.